Many Polish Squadrons joined With The Royal Air Force Nearly 400 Where Killed, They Are Buried in Newark Cemetery

SONY DSCThe Polish airman first came over in 1940 and joined the RAF during the 2nd world war – Newark Community have been welcoming them every since. The Polish airman are buried in Newark Cemetery and across the UK.  We will Remember Them

Newark Cemetery Commonwealth and Polish War Graves

Open all year round

April – September 8am-8pm

October – March 8am-6pm

For over 150 years since 1856

Newark Cemetery

London Road Newark NG24 1SQ

 

Newark Cemetery has dedicated a tribute to the million victims of World War 1 and lI. We should always remember the immense grief and loss these two wars brought to us all and the world.

1856
The two Cemetery Chapels were built – and the first burial took place in Newark Cemetery – on Thursday 30th October 1856.

Newark Cemetery London Road, Newark, Nottinghamshire NG24 1SQ

Exhibition of photos and newspaper reports can be viewed during the afternoon – Also by appointment relating to the Polish that are buried.

Annual Airbridge annual tribute – Sunday 24th September 2027 at 2pm.

All Souls’ Day Sunday 30th October 2017
The memorial service will be held at – Newark Cemetery Newark, Nottinghamshire NG24 1SQ

Lighting of lanterns in the Commonwealth and Polish war graves – also up the driveway during the evening. Friends Of Newark Cemetery (FoNC) will become guides with Hi-Vis waistcoat and torch. During the evening visitors can see the wonderful lights glow around our Cemetery. Newark Cemetery will remain open during the evening.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQCFlHbFRyU

All Souls’ Day Sunday 30th October 2017

The memorial service was held at – Newark Cemetery Newark, Nottinghamshire NG24 1SQ

Lighting of lanterns in the Commonwealth and Polish war gravesUK Flag cemetery

https://newarkcemeteryuk.wordpress.com/2013/09/10/remembering-the-2165-polish-airmen-and-their-sacrifice-during-the-2nd-world-war/

All Souls' Day At Newark Cemetery NG24 1SQ

20150709_165155

100_7663

During the Second World War there were a number of RAF. stations within a few miles of Newark, from many of which operated squadrons of the Polish Air Force. A special plot was set aside in Newark Cemetery for RAF. burials and this is now the war graves plot, where all but ten of the 90 Commonwealth and all of the 397 Polish burials were made. The cemetery also contains 49 scattered burials of the First World.

SAM_0406

W czasie II wojny światowej było wiele RAF stacje w ciągu kilku kilometrów od Newark, z których wiele działa eskadry lotnictwa polskiego.Specjalne działki przeznaczono na cmentarzu w Newark RAF Pogrzeby i teraz jest to wojna, gdzie groby działkę niemal dziesięciu z 90 Rzeczypospolitej i wszystkich 397 polskich pochówków dokonano.Cmentarz zawiera również 49 rozproszone pochówki Pierwszego Świata.

20150709_165134

The Polish War Memorial is just inside Newark boundaries, an important part of Newark Cemetery since 1940. Following the fall of Poland to German and Soviet forces in 1939, many Poles left their homeland to continue the fight from other countries. By the summer of 1940 Britain was facing the axis powers alone, but with the help of men from other European countries. Not the least of these were the Poles. Among the RAF squadrons at Northolt, there were a number of Polish squadrons based there in 1940-1943. During the Battle of Britain in the late summer of 1940, the 303rd (Warsaw) squadron saw service at Northolt, flying Hurricane fighter aircraft. They were replaced in October by the 302nd (Poznan) squadron after the Battle of Britain had been won. Others serving from the aerodrome were the 304th, 306th, 308th, 305th, 315th and 317th squadron. Some of them returned to the airfield for another tour of duty here. Thirty Polish airmen, a fifth of their number, were killed in the Battle of Britain, and of these, five had been flying from Northolt.After the war was over, the Polish armed forces in Britain were disbanded. A group of Polish air force officers decided to form the Polish Air Force Association. One of their first decisions was to erect a memorial for their former comrades. A committee under Air Vice Marshal Izycki started a public appeal for funds (most of which were contributed by British people), and the work soon began.The memorial was unveiled on 2 November 1948 by Lord Tedder, RAF Marshal and chief of the air staff. It is made from Portland stone, with bronze lettering and is topped by a bronze Polish air force eagle. The craftsman was Miecystam Lubelski, who had been recently liberated from a labour camp. The names of 1,243 Poles who died in the war were inscribed on the memorial.Viscount Portal of Hungerford made a speech before the unveiling. He said that it was a sad blow that many Polish veterans were unable to return home, as their country had been occupied by the Soviet Union. He added that it would be to the mutual advantage of Britons and Poles that the latter were to make their home in Britain.In 1991, the first post-war democratically elected Polish president, Lech Walesa, laid a wreath at the memorial. By this time it had been realised that further work was needed. Repair work was necessary, as were extensions in order to accommodate a further 659 names that had not been included hitherto. An appeal was made in 1994 and the memorial was rededicated in 1996 in the presence of the Duke of Gloucester, British and Polish military and civil dignitaries.The memorial remains as a monument to the men of the fighter and bomber squadrons and as an expression of Anglo-Polish friendship.

SAM_4760

Polski War Memorial jest tylko wewnątrz granic Newark, na tyle ważne, aby zasłużyć na tej stronie. Po upadku Polski do wojsk niemieckich i radzieckich w 1939 roku, wielu Polaków opuściło ojczyznę, aby kontynuować walkę z innych krajów. W lecie 1940 roku Wielka Brytania była skierowana uprawnienia osi sam, ale z pomocą ludzi z innych krajów europejskich. Nie najmniejszym z nich byli Polacy. Wśród eskadry RAF w Northolt, było wiele polskich dywizjonów tam z siedzibą w 1940-1943.During Battle of Britain w późnym latem 1940 roku, 303-gie (Warszawa) dywizjon zobaczył usługi w Northolt, latające Hurricane myśliwców. Ich miejsce w październiku przez 302-gi (Poznań) eskadry po bitwie o Anglię została wygrana. Inne serwujące z lotniska były 304, 306 i 308-gie, 305-ci, 315 i 317 dywizjonu. Część z nich wróciła na lotnisko na kolejny placówkę tutaj. Trzydzieści Polscy lotnicy, piąta ich liczby, zginęło w bitwie o Anglię, a wśród nich pięć leciał z Northolt.After wojna na polskie siły zbrojne w Wielkiej Brytanii zostały rozwiązane.Grupa polskich oficerów sił powietrznych postanowił utworzyć Polski Związek Sił Powietrznych. Jednym z ich pierwszych decyzji było wznieść pomnik dla swoich byłych towarzyszy.Komitet w ramach Air Vice Marshal Izycki rozpoczął apel publicznego dla funduszy (w większości zostały wniesione przez Brytyjczyków), a prace szybko began.The Pomnik został odsłonięty 02 listopada 1948 przez Pana Marszałka RAF, Tedder i szefa personelu lotniczego , Jest wykonana z kamienia portlandzkiego, z brązu napisami i jest zwieńczona brązu polskiego lotnictwa orła.Rzemieślnik był Miecystam Lubelski, który został niedawno uwolniony z obozu pracy. Nazwiska 1243 Polaków, którzy zginęli w czasie wojny zostały wpisane na memorial.Viscount Portal Hungerford wygłosił przemówienie przed premierą. Powiedział, że to smutne, że wielu polskich cios weterani byli w stanie wrócić do domu, ponieważ ich kraj został zajęty przez ZSRR. Dodał, że byłoby to z obopólną korzyścią dla Brytyjczyków i Polaków, że te ostatnie były, aby ich domu w Britain.In 1991, pierwszy powojenny demokratycznie wybrany prezydent Polski, Lech Wałęsa, złożył wieniec pod pomnikiem. W tym czasie został on sobie sprawę, że niezbędne są dalsze prace. Prace naprawcze były konieczne, ponieważ były rozszerzenia w celu dostosowania się do kolejnych 659 nazw, które nie zostały włączone do tej pory.Apel powstał w 1994 roku i pomnik został rededicated w 1996 roku w obecności księcia Gloucester, brytyjskich i polskich wojskowych i cywilnych pomnik dignitaries.The pozostaje jako pomnik ludzi z eskadr myśliwców i bombowców, a jako wyraz angielsko-polska przyjaźń.

100_7463

Memorial Service to the Polish aircrew will take place at Newark Cemetery NG241SQ

The Prime Minister at the time Winston Churchill speaking about the Battle of Britain in 1940 said, “Never was so much owed by so many to so few.” By the beginning of 1941 there was a fully fledged Polish Air Force operating alongside the RAF. With 14 Squadrons it was larger than any other of the Air Force from en-occupied Europe that had joined the Allies. Over 17,000 men and women passed through the ranks of the Polish Air Force while it was stationed in the UK. They shot down 745 enemy aircraft, with a further 175 unconfirmed. They dropped thousands of bombs and laid hundreds of mines, flying 102,486 sorties notching up a total of 290,895 operation flying hours. They achieved this at a cost of 1,973 killed and 1,388 wounded. They received 342 British gallantry awards. A Question of Honour is the gripping, little-known story of the refugee Polish pilots who joined the RAF and played an essential role in saving Britain from the enemy, only to be betrayed by the Allies after the war. Second World War, the story of millions of young men and women who gave everything for freedom and in the final victory were let down.

100_6446

Premier w czasie Winston Churchill mówi o bitwie o Anglię w 1940 roku powiedział: “Nigdy nie było tak wiele zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Na początku 1941 roku nie było działających pełnoprawnym obok Polskich Sił Powietrznych RAF. Z 14 eskadr był większy niż jakikolwiek inny Sił Powietrznych z en-okupowanej Europie, który dołączył do aliantów. Ponad 17.000 mężczyzn i kobiet, przeszedł w szeregach Polskich Sił Powietrznych podczas gdy był stacjonujących w Wielkiej Brytanii. Zestrzelili 745 samolotów wroga, a dalsze 175 niepotwierdzonych. Spadły tysiące bomb i położył setki kopalń, latające 102,486 lotów bojowych dystansie łącznie 290.895 operacji godzin lotu. Są to osiągnąć kosztem 1,973 zabitych i rannych 1388. Otrzymali 342 brytyjskich nagród galanterią. Pytanie Honorowa jest chwytanie, mało znana historia o uchodźców polskich pilotów, którzy dołączyli do RAF i odegrały kluczową rolę w ratowaniu Brytanię przed wrogiem, tylko być zdradzony przez aliantów po zakończeniu wojny. Druga wojna światowa, historia milionów młodych mężczyzn i kobiet, którzy oddali wszystko, o wolność i ostatecznego zwycięstwa były zawiedzeni

.  

 SAM_4759

We Will Remember Them

100_6472

 

GIL_UK_NDNL_SIKORSKI_21

General Sikorski

GIL_UK_NEWARK_01

Memorial At Newark Cemetery Newark-On-Trent, Nottinghamshire

Inscription

(On Plinth) Za Wolnosc – For Freedom 1940 – 1945/

(On Front Of Cross) To The Memory Of Fallen Polish Airmen/ I Have Fought A Good

Fight, I Have Finished My Course,

I Have Kept The Faith

Physical Description

These Very Tall Latin Cross, Decorated With 12 Cross And Polish Eagle Devices On The Front Face. On Two Stage

Cmentarz Pomnik Na Newark Newark-on-Trent, Nottinghamshire

napis

(Na Listwa) Za Wolność – Za Wolność 1940/45 /

(Na froncie Krzyża) pamięci poległych lotników polskich / Walczyłem Dobry

Walka, I bieg ukończyłem,

I wiarę zachowałem

Opis fizyczny

Te bardzo wysoki krzyża łacińskiego, Ozdobione 12 krzyżem i orłem polskim urządzeń na przedniej powierzchni. Na dwustopniowym

SAM_7139

Plinth Time to emphasized the Heroism, Bravery, Valour and Determination for our Freedom. We must not forget the Polish Airman and the Commonwealth they fought for freedom against the enemy and didn’t flinch. They fought to the end and then carried on the fight, we should be grateful. We certainly owe them a great deal of credit that they so rightly deserve.

Cokół Czas podkreślił bohaterstwa, odwagi, za odwagę i determinację, za naszą wolność. Nie wolno nam zapomnieć polskiego lotnika i Rzeczypospolitej walczyli o wolność przeciwko wrogowi i nie drgnął. Walczyli do końca, a następnie odbywa się na walce, powinniśmy być wdzięczni. Z pewnością zawdzięczam im wiele kredytów, że słusznie zasługują.

20150709_165134For our freedom and yours 

Za wolnosc nasza i wasza

20150709_152626

Laurence Goff

Six Polish crew of Wellington HX384 were killed on 11th August 1942 Buried in Newark Cemetery.

Sześć polska załoga Wellington HX384 zginęli w dniu 11 sierpnia 1942 r Pochowany na cmentarzu w Newark.

20150709_163257

Two tribute events took place on at the same time one by aviation historian group, of Marloes Dale Pembrokeshire West Wales and another one at Newark Cemetery.

The Crashed after takeoff into the sea

The crew of six Polish nationals perished in the crash. The wreckage was found on 21st September 1991 by divers from the Llantrisant Sub Aqua Club.

A propeller from a World War 2 bomber which crashed 73 years ago is to go on display at The Heritage Centre, Dale, Pembrokeshire, where it will be unveiled as the final part of Ceremony which will commence with a Memorial Service dedicated to the six Polish aircrew who lost their lives in the crash.

The propeller is currently being refurbished at Valero Oil Refinery, Pembroke, and will be a poignant memorial to the Polish aircrew Sgt. Drozdziok (wirless operator); Sgt. Wojtowicz (airgunner); Sgt. Modrzewski (airgunner); Sgt. Omieljaszko (pilot); P/O Maslanka (navigator); F/O Siuzdak (pilot) who were killed in August 1942 when their Wellington Mk.1c aircraft serial number HX384 of 304 (Polish) Squadron R.A.F. crashed into the sea during a night take-off from R.A.F. Dale, Pembrokeshire. The aircrew lie buried at Newark Cemetery, Nottinghamshire. No. 304 (Polish) Squadron was a Polish manned unit within the Royal Air Force’s Coastal Command.

It was in 1991 that divers of the Llantrisant Diving Club, Glamorganshire, found the aircraft wreck and salvaged the two propellers one of which was later transported, together with a machine gun recovered at the same time, to Poland and is prominently displayed at the Polish War Museum in Warsaw. The other propeller, now destined for Dale, was for several years part of a small museum in Abergavenny. Recently recovered from a garden the Abergavenny propeller has been gifted by Mr. Steve Jones to the Heritage Centre where it will go on permanent display accompanied by a brief history of 304 Squadron; a description of the Wellington bomber; details of the crash and photographs of the crew who perished when the aircraft crashed.

The Memorial Service to the six aircrew will take place at Marloes Church followed by the acceptance of the propeller at the Heritage Centre, Dale, which took place on 12th August 2015. We would like to acknowledge the Coastlands Local History Group in West Wales, who are organising this Service with support from Malcolm Cullen.

A laying of poppy crosses on the graves of the six airmen by members of Newark RAFA Club with support during a short service of remembrance to coincide with the service at Marloes Church, West Wales.

The following message from History Group in Wales will be read out by Vice Chairman of the Newark RAFA branch Allen Brooke. “We, at Coastlands Local History Group, are immensely touched that so many of you are joining us to commemorate the crew of Wellington Bomber HX384. We feel it is very fitting that at both the Memorial in St Peters Church, Marloes, to all the Polish Aircrew who gave their tomorrows, and at the grave of individual Airmen in Newark, The Act of Remembrance will be enacted at the same time. It is very reassuring to know so many people still feel the need to make the effort to attend such a ceremony. If any of you are ever in Dale we would be delighted to welcome you to The Old Stables Heritage Centre, where the propeller from HX384 will be in pride of place”.

Dwa wydarzenia tribute odbyła się w tym samym czasie jeden po lotnictwa grupy historyk, od Marloes Dale Pembrokeshire West Wales i drugi na cmentarzu w Newark.

Po starcie rozbił się w morzu

 Załoga sześciu polskich obywateli zginęło w katastrofie. Wrak został znaleziony w dniu 21 września 1991 roku przez nurków z Klubu Sub Llantrisant Aqua.

Śmigło z 2 wojny światowej bombowiec, który rozbił się 73 lat temu, aby przejść na wystawie w The Heritage Centre, Dale, Pembrokeshire, gdzie zostanie odsłonięty w końcowej części ceremonii, które rozpoczną się w Służby Pamięci poświęconej sześciu polskich załogi samolotów, którzy stracili życie w katastrofie.

Śmigło jest obecnie odnowiony w Valero Rafinerii, Pembroke, i będzie wzruszający pomnik polskiego sierż załogi samolotu. Drozdziok (operator wirless); Sgt. Wojtowicz (airgunner); Sgt. Modrzewski (airgunner); Sgt. Omieljaszko (pilot); P / O Maślanka (nawigator); F / O Siuzdak (pilot), którzy zginęli w sierpniu 1942 roku, gdy ich samolot Wellington Mk.1c numerem seryjnym HX384 z 304 (polski) Squadron RAF rozbił się w morzu podczas nocnego startu z RAF Dale, Pembrokeshire. Kłamstwo załogami samolotów pochowany na cmentarzu w Newark, Nottinghamshire. Nr 304 (Polski) Eskadra była polska jednostka załogowych ciągu Coastal Command Królewskich Sił Powietrznych.

To było w 1991 roku, że nurkowie z Diving Club Llantrisant, Glamorganshire, znaleziono wrak samolotu i uratowała dwie śruby napędowe, z których jeden został później transportowane wraz z karabinem maszynowym odzyskanego w tym samym czasie, w Polsce i jest w widocznym miejscu na polskim Muzeum Wojny w Warszawie. Drugi śmigło, teraz przeznaczone dla Dale, był przez kilka lat część małego muzeum w Abergavenny. Ostatnio odzyskane z ogrodem śmigło Abergavenny został obdarowany przez Pana Steve Jones z Heritage Centre, gdzie będzie go na stałej ekspozycji wraz z krótką historią 304 Squadron; opis bombowca Wellington; szczegóły katastrofy i fotografie załogi który zginął, gdy samolot rozbił się.

Serwis Pamięci do sześciu załóg odbędzie się w Marloes Kościoła następnie akceptacji śmigła w Centrum Dziedzictwa, Dale, który odbędzie się 12 sierpnia 2015. Chcielibyśmy potwierdzić Coastlands lokalnej historii Grupy w zachodniej Walii, którzy organizują tę usługę ze wsparcia z Malcolm Cullen.

Budownictwa maku krzyże na grobach sześciu lotników przez członków Klubu z Newark RAFA wsparcie podczas krótkiej służbie pamięci w czasie z usług w Marloes Kościoła, West Wales.

Poniższa wiadomość z Grupy Historia w Walii będą czytane przez Wiceprezesa branży Newark RAFA Allen Brooke. “My, w Coastlands lokalnej historii Grupy, są ogromnie wzruszony, że tak wielu z was dołączy do nas, aby upamiętnić załogę Wellington Bomber HX384. Uważamy, że to bardzo dobrze, że zarówno na Memorial w St Peters Church, Marloes, do wszystkich Polskie załogi samolotów, którzy oddali swoje jutra, a na grobie poszczególnych lotników w Newark, Ustawa Pamięci zostaną uchwalone w tym samym czasie. Jest to bardzo pocieszające wiedzieć, tak wiele osób wciąż czują potrzebę starań, aby uczestniczyć w takiej Ceremonia. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek w Dale będziemy z przyjemnością powita Państwa w The Old Stables Heritage Centre, gdzie śmigło z HX384 będzie w honorowym miejscu “.

304 Squadron The Polish 304 Squadron was created on 22nd August 1940 and was declared ready for operations with Vickers Wellington medium bombers on 25th April 1941. On 7th May 1942 it was transferred to RAF Coastal Command along with the Wellingtons.

304 Squadron 304 Squadron Polski powstała w dniu 22 sierpnia 1940 roku i został uznany za gotowy do operacji z bombowce Vickers Wellington średnich 25 kwietnia 1941. W dniu 7 maja 1942 roku został przeniesiony do RAF Coastal Command wraz z kalosze.

20150709_164525Crashed after takeoff into the sea. The crew of six Polish nationals perished in the crash. The wreckage was found on 21st September 1991 by divers from the Llantrisant Sub Aqua Club.

20150709_164504 

A propeller from a World War 2 bomber which crashed 73 years ago is to go on display at The Heritage Centre, Dale, Pembrokeshire, where it will be unveiled as the final part of Ceremony which will commence with a Memorial Service dedicated to the six Polish aircrew who lost their lives in the crash.

20150709_164457The propeller is currently being refurbished at Valero Oil Refinery, Pembroke, and will be a poignant memorial to the

20150709_165122

Polish aircrew Sgt. Drozdziok (wirless operator); Sgt. Wojtowicz (airgunner); Sgt. Modrzewski (airgunner); Sgt. Omieljaszko (pilot); P/O Maslanka (navigator); F/O Siuzdak (pilot) who were killed in August 1942 when their Wellington Mk.1c aircraft serial number HX384 of 304 (Polish) Squadron R.A.F. crashed into the sea during a night take-off from R.A.F. Dale, Pembrokeshire. The aircrew lie buried at Newark Cemetery, Nottinghamshire. No. 304 (Polish) Squadron was a Polish manned unit within the Royal Air Force’s Coastal Command.

20150709_164536

It was in 1991 that divers of the Llantrisant Diving Club, Glamorganshire, found the aircraft wreck and salvaged the two propellers one of which was later transported, together with a machine gun recovered at the same time, to Poland and is prominently displayed at the Polish War Museum in Warsaw. The other propeller, now destined for Dale, was for several years part of a small museum in Abergavenny. Recently recovered from a garden the Abergavenny propeller has been gifted by Mr. Steve Jones to the Heritage Centre where it will go on permanent display accompanied by a brief history of 304 Squadron; a description of the Wellington bomber; details of the crash and photographs of the crew who perished when the aircraft crashed.

20150709_164542The Memorial Service to the six aircrew will take place at Marloes Church followed by the acceptance of the propeller at the Heritage Centre, Dale, which will take place on 12th August 2015. We would like to acknowledge the Coastlands Local History Group in West Wales, who are organising this Service with support from Malcolm Cullen.

20150709_164601Newark Cemetery A laying of poppy crosses on the graves of the six airmen will be preformed by members of Newark RAFA Club with support from the Polish Community and Friends of Newark Cemetery during a short service of remembrance to coincide with the service at Marloes Church, West Wales.

SAM_6583

Laurence Goff at RAF Northholt Remembering The 2165 Polish Airmen Who Died And Their Sacrifice During The 2nd World War

The Polish Air Force in Great Britain was formed in 1940, Royal Air Force station Northolt, which was the main base for the Polish fighter squadrons during the Battle of Britain.

  SAM_7168

All Souls’ Day At Newark Cemetery 2016 – Over 400 candles were placed by the graves of fallen Polish and Commonwealth servicemen

All Souls’ Day Sunday 30th October 2016 The annual All Souls’ Day ceremony of homage and remembrance.

Lighting of lanterns in the Commonwealth and Polish war graves also up the driveway during the evening.

Newark Cemetery will remain open in the evening until 9:00pm – 21:00pm

Zaduszki Na cmentarzu w Newark 400 świece zostały umieszczone przez grobach poległych żołnierzy polskich i Wspólnoty.

Dzień niedziela 25 Zaduszny października 2015 Na corocznym dni ceremonii Zaduszny hołdu i pamięci, będziemy zapalać latarnie w Rzeczypospolitej i grobów wojennych również się polsko podjeździe. Newark Cmentarz wieczorem pozostanie otwarte do 9:00 – 21:00pm

After Poland fell to the enemy, thousands of Polish pilots, soldiers, and sailors escaped to England. Devoted to liberating their homeland, some would form the RAF’s 303  squadron, known as the Kosciuszko squadron, after the elite unit in which many had flown back home. There thrilling exploits and fearless flying made them celebrities in Britain, where they were “adopted” by socialites and seduced by countless women, even as they yearned for news from home. During the Battle of Britain, they downed more German aircraft than any other squadron, but in a stunning twist at the war’s end, the allies rewarded their valor by abandoning Poland to Joseph Stalin. This moving, fascinating book uncovers a crucial forgotten chapter in world war 11–and Polish–history. To the Polish volunteers who were to fly and fight so brilliantly and tenaciously throughout the Battle of Britain, the United Kingdom was justifiably known as ‘last hope island’. GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_22 Many Polish airmen lost their lives, over 400 are buried  during and 2nd world war. Many Polish servicemen choose to be buried or  cremated in Newark Cemetery after the war. Polish achieved honours for bravery with war medals awarded for their courageousness. This book is a tremendous account of their contribution in those hectic days before the RAF began to take the offensive across the channel. Summer of 1940 and the Battle of Britain — the darkest days during ww11. Great Britain stood alone, fighting for its life against the powerful German war machine. The celebrated squadron of Polish fighter pilots whose superb skill in the air helped save us during our most desperate need for help. They not only played a crucial role in the Battle of Britian in 1940, but they also contributed significantly to the allied war effort.100_1058

The Prime Minister at the time Winston Churchill speaking about the Battle of Britain in 1940 said, “never was so much owed by so many to so few.” By the beginning of 1941 there was a fully fledged Polish air force operating alongside the RAF. With 14 squadrons it was larger than any other of the air force from en-occupied Europe that had joined the allies. Over 17,000 men and women passed through the ranks of the polish air force while it was stationed in the UK. they shot down 745 enemy aircraft, with a further 175 unconfirmed. They dropped thousands of bombs and laid hundreds of mines, flying 102,486 sorties notching up a total of 290,895 operation flying hours. They achieved this at a cost of 1,973 killed and 1,388 wounded. They received 342 British gallantry awards. A question of honour is the gripping, little-known story of the refugee polish pilots who joined the RAF and played an essential role in saving Britain from the enemy, only to be betrayed by the allies after the war. Second world war, the story of millions of young men and women who gave everything for freedom and in the final victory were let down. SAM_7070 During the Second World War there were nearly a quarter of a million Poles in the Polish Armed Forces serving under British command. Today the Commission cares for the graves of nearly 4,500 Polish servicemen and women in 35 countries around the world. The highest concentration of commemorations can be found in the United Kingdom, where over 2,100 Poles are commemorated from Scotland, Newark-On-Trent to Cornwall in 244 different locations. In particular, nearly 400 casualties are commemorated in Newark-upon-Trent. Memorial Service to the Polish aircrew will take place at Newark Cemetery NG241SQ

http://friendsofnewarkcemeteryuk.weebly.com/ https://www.youtube.com/results?search_query=newark+cemetery+    

SAM_4759 There were a number of RAF stations within a few miles of Newark from which several Polish squadrons operated, and a special plot on the Eastern side Newark-upon-Trent Cemetery was set aside for RAF burials. The plot includes a Memorial Cross to the Polish airmen buried here which was unveiled in 1941 by President Raczkiewicz, ex-President of the Polish Republic and head of the war-time Polish Government in London, supported by General Wladyslaw Sikorski, Commander-in-Chief of the Polish Forces and war time Polish Prime Minister. Both men subsequently died and were buried at the foot of the Polish Memorial, until their remains were Newark-upon-Trent Cemetery repatriated back to Poland on the

14th September 1993.

Sikorski 2024

In June 1943, General Władysław Sikorski, the polish wartime leader, went to the Middle East to inspect the Polish units. July 4th 1943, On his return trip to England when a Royal Air Force aircraft he was travelling aboard plunged into the sea after take-off from Gibraltar. His daughter Zofia, Chief of Staff General Klimecki, an English liaison officer and all the other passengers on board died with him. Only the Czech pilot survived the crash. SAM_7287 General Wladyslaw Sikorski wishes were remembered and on Thursday 15, July 1943, his body arrived at Holy Trinity RC Church on Parliament Street Newark, Nottinghamshire, England. His coffin stayed and was guarded overnight at the Catholic Church. The next day Friday 16th July 1943 his funeral and Requiem Mass took place.

SAM_6499

Polish Squadrons joined With The Royal Air Force

https://newarkcemeteryuk.wordpress.com/2013/09/10/remembering-the-2165-polish-airmen-and-their-sacrifice-during-the-2nd-world-war/

SAM_0523

Newark remembers together with RAF and Polish veterans will remember the Warsaw Uprising Air Bridge Memorial tribute. To be held each year on the last Sunday in Sept at 2pm {24th Sept 2017} at Newark Cemetery

The tragic fate of Warsaw during WWII is known to all, but surprisingly few are familiar with the heroic resistance put up by Poles during the 1944 Uprising. The plan was to reclaim Warsaw from the Germans and greet arriving Soviet forces as equals in an already independent city.

The Polish government-in-exile, headquartered in London, informed the Allies of the plans and were promised support. On 1 August at 5pm the Uprising began. Three days later Allied airdrops began, flown by British, Polish and South African pilots.

The Warsaw Rising Museum, arguably the city’s finest museum, was opened in 2004 to commemorate the 60th Anniversary of the doomed Warsaw Uprising of 1944. The Uprising is tragic and largely unknown chapter of World War II, in which a brave Polish resistance of freedom fighters met annihilation and retribution from the enemy, in front of a backdrop of underhand maneuverings – principally by Stalin. Hushed up by the Soviets after the War and largely ignored by the West, the subject of the Uprising has only started to receive the attention it demands in recent years. It is a fascinating and disturbing story, partly because of the gall and guile of the Polish Home Army, which, despite being small and woefully ill-equipped, resisted the Germans for 63 days; and partly because of the complicated issues surrounding the event. The Uprising’s ultimate futility, the severe consequences of its failure, the inaction of the Russians, and what many Poles still perceive as the betrayal of Poland by its Western Allies.

The Warsaw Uprising Museum attempts to accurately recreate the atmosphere and events of the struggle of 1944, and to give a picture of the realities of life under the enemy which precipitated the fight for freedom. The Uprising has been criticised in the past as a pointless gesture that brought needless death and destruction upon the city; however the Museum shows the importance of this ‘gesture’, which serves as an example of the strength of the Polish spirit – the same spirit that eventually helped overthrow Communism and secure Poland’s status as a free country. The Museum seeks to give this bold resistance, and in particular its patriotic protagonists, a prominent place in the national consciousness – something which was denied to them for 45 years after the War.

 

Address: ul. Grzybowska 79, Warsaw 00-844 , Poland
Phone Number: +48 22 539 79 05
  Website: http://www.local-life.com/warsaw/articles/warsaw-rising-museum
http://www.bbc.co.uk/news/uk-29440727
http://www.polska.pl/en/experience-poland/history-poland/portrait-woman-soldier/
http://culture.pl/en
“Culture.pl” <redakcja@culture.pl>

SAM_7166
Commonwealth And Polish War Graves I Polskich Newark Cmentarz Newark Cemetery, London Road, Newark Upon Trent, Notts NG24 1SQ

 The next Friends of Newark Cemetery (FoNC) next meeting will take place on Wednesday 27th July,  7th September, 5th October, 2nd November and 30th November  2016 at 2pm in the Pickin Room 1st floor of Newark Town Hall, Market place Newark, Nottinghamshire NG24 1DU.

 

 Friends Of Newark Cemetery. Our beautiful and historic Newark Cemetery Nottinghamshire NG24 1SQ since 1856. website was put together by Laurence Goff http://www.friendsofnewarkcemeteryuk.weebly.com/ http://www.facebook.com/laurencegoffnewark

laurencegoff4newark@yahoo.co.uk

frindsofnewarkcemetery@yahoo.co.uk

http://www.newarkcemeteryuk.wordpress.com/ http://www.flickr.com/photos/laurencegoff/ http://www.flickr.com/photos/newarkcemeteryuk/

Newark  Laurence Goff                                                                              

    Friends Of Newark Cemetery Newark Town Hall Market Place Newark NG241DU 07794613879 01636-681878 {home}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s