General Wladyslaw Sikorski Our remembrance for Poland’s War hero, Lest We Forget 4th July 1943 marking the anniversary of his death

100_7463Newark Cemetery
London Road
NG24 1SQ
Open all year round April – September 8am-8pm
October – March 8am-6pm

For over 150 years since 1856

SAM_8892

Snow, fell on Newark Cemetery at the Commonwealth and Parish War Graves Our beautiful and historic Newark Cemetery, London Road Newark, Nottinghamshire NG24 1SQSAM_8886

SAM_8888During the Second World War there were nearly a quarter of a million Poles in the Polish Armed Forces serving under British command. Today the Commission cares for the graves of nearly 4,500 Polish servicemen and women in 35 countries around the world. The highest concentration of commemorations can be found in the United Kingdom, where over 2,100 Poles are commemorated from Scotland, Newark-On-Trent to Cornwall in 244 different locations. In particular, near 400 casualties are commemorated in Newark-upon-Trent.

There were a number of RAF stations within a few miles of Newark from which several Polish squadrons operated, and a special plot on the Eastern side Newark-upon-Trent Cemetery was set aside for RAF burials. The plot includes a memorial cross to the Polish airmen buried here which was unveiled in 1941 by President Raczkiewicz, ex-President of the Polish Republic and head of the war-time Polish Government in London, supported by General Wladyslaw Sikorski, Commander-in-Chief of the Polish Forces and war time Polish Prime Minister. Both men subsequently died and were buried at the foot of the Polish Memorial, until their remains were Newark-upon-Trent Cemetery repatriated back to Poland on the 17th September 1993.

 SAM_8887

W czasie II wojny światowej nie było prawie ćwierć miliona Polaków w Siłach Zbrojnych RP służąc pod dowództwem brytyjskim. Dziś Komisja dba o groby prawie 4500 polskich wojskowych i kobiet w 35 krajach na całym świecie.Najwyższe stężenie obchodów można znaleźć w Wielkiej Brytanii, gdzie ponad 2100 Polacy są upamiętnione od Szkocji, Newark-on-Trent do Kornwalii w 244 różnych miejscach. W szczególności, w pobliżu 400 ofiar są upamiętnione w Newark-upon-Trent.

Były liczba stacji RAF w ciągu kilku kilometrów od Newark, z których kilka polskie dywizjony eksploatowanych, a specjalny działki po wschodniej stronie Newark-upon-Trent Cmentarz został zarezerwowany dla pochówków RAF.Działka znajduje się pamiątkowy krzyż na polskich lotników pochowanych tutaj, który został odsłonięty w 1941 roku przez prezydenta Raczkiewicza, byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szefa polskiego rządu w czasie wojny w Londynie, wspierane przez generała Władysława Sikorskiego, komandor-in-szef Wojsk polskich i czasu wojny polskiego premiera. Zarówno mężczyźni, następnie zmarło i zostało pochowanych na piechotę polskiej Memoriału, dopóki ich szczątki były Newark-upon-Trent Cmentarz repatriacji do Polski w dniu 17 września 1993 r.

SAM_8883

In June 1943, General Władysław Sikorski, the polish wartime leader, went to the Middle East to inspect the Polish units. July 4th 1943, On his return trip to England when a Royal Air Force aircraft he was travelling aboard plunged into the sea after take-off from Gibraltar. His daughter Zofia, Chief of Staff General Klimecki, an English liaison officer and all the other passengers on board died with him. Only the Czech pilot survived the crash.

General Wladyslaw Sikorski wishes were remembered and on Thursday 15, July 1943, his body arrived at Holy Trinity RC Church on Parliament Street Newark, Nottinghamshire, England. He stayed and was guarded overnight at the Catholic Church. The next day Friday 16th July 1943 his funeral and Requiem Mass took place.

W czerwcu 1943 roku, generał Władysław Sikorski, polski wojenne liderem, udał się na Bliski Wschód w celu kontroli polskich jednostek. 04 lipca 1943, W drodze powrotnej do Anglii, kiedy samoloty Royal Air Force jechał na pokładzie pogrążył w morzu po starcie z Gibraltaru. Jego córka Zofia, szef sztabu generalnego Klimecki, oficer łącznikowy angielski i wszystkich innych pasażerów na pokładzie zginęli wraz z nim. Tylko pilot czeskie przeżył katastrofy.

Życzenia ogólne Władysława Sikorskiego zostały zapamiętane i czwartek, 15 lipca 1943 roku, jego ciało przybył RC Świętej Trójcy Kościół na Parliament Street Newark, Nottinghamshire, Anglia. Przebywał i był strzeżony przez noc w Kościele katolickim.Następnego dnia piątek 16 lipca 1943, a jego pogrzeb odbył się Msza Requiem. 

After Poland fell to the enemy, thousands of Polish pilots, soldiers, and sailors escaped to England. Devoted to liberating their homeland, some would form the RAF’s 303 squadron, known as the Kosciuszko squadron, after the elite unit in which many had flown back home. There thrilling exploits and fearless flying made them celebrities in Britain, where they were “adopted” by socialites and seduced by countless women, even as they yearned for news from home.

During the Battle of Britain, they downed more german aircraft than any other squadron, but in a stunning twist at the war’s end, the allies rewarded their valor by abandoning Poland to Joseph Stalin. This moving, fascinating book uncovers a crucial forgotten chapter in world war 11–and Polish–history. To the Polish volunteers who were to fly and fight so brilliantly and tenaciously throughout the Battle of Britain, the United Kingdom was justifiably known as ‘last hope island’.

Many of them lost their lives, many achieved glory. This book is a tremendous account of their contribution in those hectic days before the RAF began to take the offensive across the channel. Summer of 1940 and the Battle of Britain — the darkest days during ww11. Great Britain stood alone, fighting for its life against the powerful german war machine. The celebrated squadron of Polish fighter pilots whose superb skill in the air helped save us during its most desperate hours. They not only played a crucial role in the Battle of Britian in 1940, but they also contributed significantly to the allied war effort.

The Prime Minister at the time Winston Churchill speaking about the Battle of Britain in 1940 said, “never was so much owed by so many to so few.” By the beginning of 1941 there was a fully fledged Polish air force operating alongside the RAF. With 14 squadrons it was larger than any other of the air force from en-occupied Europe that had joined the allies. Over 17,000 men and women passed through the ranks of the polish air force while it was stationed in the UK. they shot down 745 enemy aircraft, with a further 175 unconfirmed. They dropped thousands of bombs and laid hundreds of mines, flying 102,486 sorties notching up a total of 290,895 operation flying hours. They achieved this at a cost of 1,973 killed and 1,388 wounded. They received 342 British gallantry awards. A question of honour is the gripping, little-known story of the refugee polish pilots who joined the RAF and played an essential role in saving Britain from the enemy, only to be betrayed by the allies after the war. Second world war, the story of millions of young men and women who gave everything for freedom and in the final victory were let down.

Po Polska spadła na wroga, tysiące polskich pilotów, żołnierzy, marynarzy i uciekł do Anglii. Poświęcony wyzwolenia ojczyzny, niektórzy tworzą RAF 303 eskadry, znany jako eskadry kościuszkowskiej, po elitarnej jednostki, w której wielu poleciał z powrotem do domu. Tam ekscytujące wyczyny i nieustraszony latający uczynił ich gwiazdy w Wielkiej Brytanii, gdzie były “przyjęty” przez bywalców i uwieść niezliczonych kobiet, mimo tego, że tęsknił za wieści z domu.

Podczas Bitwy o Anglię, strącili więcej niemieckich samolotów, niż jakikolwiek inny eskadry, ale w przepięknej akcentem na koniec wojny, sojusznicy nagrodzone ich męstwo, porzucając Polskę do Józefa Stalina. To poruszająca, fascynująca książka odkrywa kluczową zapomniany rozdział w wojnie światowej 11-i-polskiej historii. Polskich wolontariuszy, którzy latać i walczyć tak wspaniale i nieustępliwa w całej bitwie o Anglię, Wielka Brytania została słusznie znany jako “ostatniej nadziei wyspy”.

Wielu z nich straciło życie, wiele osiągnąć chwałę. Ta książka jest ogromna uwagę ich wkład w tych gorączkowych dni przed RAF zaczął się ofensywę w poprzek kanału. Lato 1940 roku, Bitwa o Anglię – najciemniejsze dni w ww11. Wielka Brytania stała samotnie, walcząc o życie przeciwko potężnej niemieckiej machiny wojennej.Obchodzony szwadron polskich pilotów myśliwskich, których fantastyczną umiejętności w powietrzu pomógł uratować nam podczas jego najbardziej zdesperowanych godzin. Oni nie tylko odegrał kluczową rolę w bitwie pod Britian w 1940 roku, ale również w znacznym stopniu przyczyniły się do sojuszniczej wojny.

Premier w czasie Winston Churchill mówił o bitwie o Anglię w 1940 roku powiedział: “Nigdy nie było tak wiele zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Na początku 1941 roku był pełnoprawnym Polskie siły powietrzne działających przy RAF. Z 14 eskadr był większy niż inne siły powietrza z en-okupowanej Europie, który przyłączył się do sojuszników. Ponad 17.000 mężczyzn i kobiet, przeszedł w szeregach Polskich Sił Powietrznych podczas gdy był stacjonujących w Wielkiej Brytanii. zestrzelili 745 samolotów wroga, a dalsze 175 niepotwierdzonych. Spadły tysiące bomb i położył setki kopalń, latające 102486 wypady dystansie łącznie 290.895 operacji godzin lotu. Oni osiągnęli to w cenie 1973 zabitych i 1388 rannych. Otrzymali 342 brytyjskie nagrody galanterią.Kwestia honoru jest chwytanie, mało znana historia o uchodźców polskich pilotów, którzy dołączyli do RAF i odegrały kluczową rolę w ratowaniu Brytanię przed wrogiem, tylko się zdradzony przez sojuszników po wojnie. Druga wojna światowa, historia milionów młodych mężczyzn i kobiet, którzy oddali wszystko, o wolność i ostatecznego zwycięstwa były zawiedzeni.

 

 

Commonwealth and Polish War Graves

 Newark Cemetery

General Sikorski was Laid to Rest From 16th July 1943 until 13th September 1993

For our freedom and yours / Za wolnosc nasza i wasza

 

SAM_4759

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_26

15th July 1941
General Wladyslaw Sikorski visited Newark Cemetery to unveil a Memorial Cross dedicated to Polish servicemen who had died fighting alongside the British.
Memorial At Newark Cemetery in Nottinghamshire.

Inscription
(on plinth) za wolnosc – for freedom 1940 – 1945/
(on front of cross) to the memory of fallen polish airmen/ I have fought a good

fight, I have finished my course,

I have kept the faith

Physical Description
These very tall latin cross, decorated with 12 cross and polish eagle devices on the front face. on two stage plinth

A Memorial cross to the Polish airmen buried here was erected in the plot and unveiled on 15th July 1941 by President Raczkiewicz, ex-President of the Polish Republic and head of the war-time Polish Government in London, supported by General Sikorski, Commander in Chief of the Polish Forces and war-time Prime Minister. When both men subsequently died, General Sikorski (aged 62) in 1943 and President Raczkiewicz in 1947, they were buried at the foot of the Polish Memorial. General Sikorski’s It contains a memorial to Poland’s exiled war leader, General Wladyslaw Sikorski, who died when the aeroplane he was travelling in crashed over Gibraltar. General Sikorski was buried at Newark on Friday 16th July, 1943, and it was his dying wish that his body should be returned to Poland when it was a free country. His remains were returned on 14th September 1993 on his way hoe to Poland. A special plot was set aside in Newark Cemetery for RAF burials and this is now the war graves for people to see across the UK and the World. Former Airmen choosing to be buried since staying in England after the 2nd World War. Newark Cemetery also contains graves from the 1st world war scattered around the Cemetery.

 

15 lipca 1941
Władysław Sikorski odwiedził ogólne Cmentarz w Newark poznać Krzyżem pamiątkową poświęconą polskich wojskowych, którzy zginęli walcząc u boku Brytyjczyków.
Pomnik Na cmentarzu w Newark Nottinghamshire.
napis
(na cokole) Za Wolność – wolności 1940/45 /
(z przodu krzyża) do pamięci poległych lotników polskich / Walczyłem dobry

walka, I bieg ukończyłem,

Ja zachowałem wiarę

Opis fizyczny
Te bardzo wysokie krzyża łacińskiego, ozdobione 12 krzyżu i polski orzeł na urządzenia z przodu twarzy. na cokole dwustopniowego

Pomnik Krzyż na lotników polskich pochowanych tutaj wzniesiono w działce, odsłonięty 15 lipca 1941 roku przez prezydenta Raczkiewicza, byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szefa polskiego rządu w czasie wojny w Londynie, wspierany przez generała Sikorskiego, Komendanta szef polskich sił zbrojnych w czasie wojny i premiera. Gdy obaj później zmarł, generał Sikorski (w wieku 62) w 1943 roku, a prezydent Raczkiewicz w 1947 roku, zostały one pochowane u stóp polskiego Memorial. Generała Sikorskiego Zawiera pomnik Polski wygnaniu przywódcy wojennego, generała Władysława Sikorskiego, który zginął, gdy samolot był podróży rozbił się nad Gibraltarem. Generał Sikorski został pochowany w Newark w piątek, 16 lipca 1943, i to było jego ostatnie życzenie, że jego ciało powinno być zwrócone do kraju, gdy był wolny kraj. Jego szczątki zostały zwrócone w dniu 14 września 1993 r swojej drogi motyka do Polski.Specjalne działki przeznaczono na cmentarzu w Newark pochówków RAF i teraz jest to groby wojenne, by ludzie mogli zobaczyć, w Wielkiej Brytanii i na świecie. Byli Lotników wybierające być pochowany, ponieważ pobyt w Anglii po 2 wojnie światowej. Newark Cmentarz zawiera również groby z 1. wojny światowej rozsianych po całym cmentarzu.

GIL_UK_NDNL_SIKORSKI_21

General Wladyslaw Sikorski was one of the great Polish heroes, let’s commemorate our wartime links with Poland General Władysław

Sikorski był jednym z wielkich polskich bohaterów, niech nasze linki wojenne pamiątkę z Polską

GIL_SIK_UK_DIVERS_02
After the German invasion of Poland, he became the Prime Minister of a new Polish Government in exile, and also Commander in Chief of the Polish Armed Forces, which fought with the Allies by land, sea and air throughout the Second World War.

Po inwazji Niemiec na Polskę, został premierem nowego rządu polskiego na emigracji, a także naczelnym dowódcą Polskich Sił Zbrojnych, które walczyły z aliantami drogą lądową, morską i powietrzną całej II wojny światowej. GIL_UK_SIKORSKI TEXT000GIL_UK_1942_SIK ET KING GEORGES

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_22

 

GIL_UK_NDNL_SIKORSKI_31

General Sikorski

He was thus Political, military and resistance leader, during the 2nd world war.The Polish fighting for survival for a free nation and liberation from the terrible oppression to which they had become subject for too long. It is little wonder then that General Sikorski was so loved and respected by his people, and that they continue to revere and honour his memory to the present day. As British Prime Minister, Winston Churchill said in his tribute to General Sikorski in the House of Commons, ‘he was truly the symbol and embodiment of that spirit which has borne the Polish nation through the centuries.’ General Sikorski was also very active in World politics at that time, attending many political conferences with the allies and was, indeed, one of the Architects of the United Nations. Churchill described his death as ‘a most grievous loss to the cause of the United Nations.’ And so it was as Commander in Chief of the Free Polish Forces that General Sikorski left England on 24th May 1943 onboard an RAF Liberator Aircraft bound for Cairo to visit Polish Troops fighting with the Allies in North Africa. On his return from Cairo, his Liberator aircraft touched down at Gibraltar, just as it had done on the way out to Cairo.

Generał Sikorski

Był więc polityczne, wojskowe lider oporu podczas 2nd światowej walki o przetrwanie polskiej war.The dla wolnego narodu i wyzwolenia od strasznego ucisku, do których oni podlegać zbyt długo. Nic dziwnego więc, że generał Sikorski był tak kochany i szanowany przez swoich ludzi, a oni nadal czcić i szanować jego pamięci do dziś. Jako brytyjski premier Winston Churchill powiedział w jego hołd dla generała Sikorskiego w Izbie Gmin, “był naprawdę symbolem i ucieleśnieniem tego ducha, który poniósł naród polski przez wieki.” Generał Sikorski był również bardzo aktywny w świecie polityka w tym czasie, uczestniczący w wielu konferencjach politycznych z sojusznikami i był rzeczywiście jednym z architektów ONZ. Churchill opisano jego śmierć jako “najbardziej bolesną stratą dla sprawy Organizacji Narodów Zjednoczonych”. I tak się stało, jak Komendanta Głównego Sił Wolnych, że generał Sikorski opuścił Anglię na 24 maja 1943 na pokład Liberatora RAF Aircraft płynącym do Kairu odwiedzić polskie oddziały walczące z aliantów w Afryce Północnej. Po powrocie z Kairu, jego samolot Liberator wylądował w Gibraltarze, tak jak miało to miejsce w drodze na do Kairu.


General Sikorski was accompanied by his daughter Zofia, who was also Chief of the Polish Womens Auxiliary. The Party also included the Polish military Chief of Staff, Operations. They arrived at Gibraltar on Saturday 3rd July at 6.37pm. Their aircraft, the same Liberator, took off from Gibraltar airport at 11pm. the next day, Sunday 4th July 1943 on the final leg of General Sikorski was returning his journey from Cairo to London. The aeroplane crashed seconds after take-off, just off the eastern end of the runway. General Sikorski, his daughter and all his party perished. General Sikorski’s body lay in State for several days at the Cathedral of St Mary the Crowned on Main Street, until a Polish warship could reach Gibraltar to take it to the UK for burial. On arrival at the Cathedral entrance the street was crowded with Gibraltarian men (their wives, children and parents had been evacuated from Gibraltar during the war) who wanted to show their respect to this courageous Polish hero. The then Bishop of Gibraltar celebrated a requiem mass in the Cathedral before the mortal remains of General Sikorski and his party were transferred to the Polish destroyer ‘Orkan’.

Generał Sikorski towarzyszył jego córki Zofii, który był również szef polskiej Womens pomocniczych.Strona wymieniona także szef polskiego sztabu wojskowej operacji. Przybyli na Gibraltarze w sobotę 03 lipca na 18:37. Ich samolot, sam Liberator, wystartował z lotniska w Gibraltarze na 11pm.Następnego dnia, w niedzielę 04 lipca 1943 na ostatnim etapie generała Sikorskiego wracał swoją podróż od Kairu do Londynu. Samolot rozbił sekund po starcie, tuż przy wschodnim końcu pasa startowego. Generał Sikorski, jego córka i wszystkie jego partia zginęli. Ciało generała Sikorskiego leżał w państwie przez kilka dni w katedrze St Mary koronie na Main Street, dopóki polski okręt może osiągnąć Gibraltar wziąć go do Wielkiej Brytanii na pogrzeb. Po przybyciu na wejściu Katedra ulica była zatłoczona Gibraltarczyk mężczyzn (ich żony, dzieci i rodziców zostało ewakuowanych z Gibraltaru w czasie wojny), którzy chcieli pokazać ich szacunek do tego odważnego polskiego bohatera.Następnie biskup Gibraltaru odprawił msza w katedrze przed szczątkami generała Sikorskiego i jego partia, zostały przeniesione do polskiego niszczyciela “Orkan”.

 General Wladyslaw Sikorski

On July 4, 1943, a converted Liberator bomber from RAF Transport Command took off from Gibraltar for England. On board was General Wladyslaw Sikorski, Prime Minister of Poland’s London-based government in exile and Commander-in-Chief of her armed forces, returning from visiting Polish troops in the Middle East. After tours of Gibraltar and festivities, General Sikorski departs for London at 11:00pm. After reaching only 100 feet, the plane began a slow dive into the sea. Only the pilot survived. All others died or were presumed dead on impact at 11:06pm. B-24C Liberator AL523. A British inquiry deemed the crash an accident, General Sikorski’s death has long been the subject of enduring conspiracy theories. In an attempt to get to the bottom of the mystery, let’s solve this once and for all. 

General Władysław Sikorski

W dniu 4 lipca 1943 roku, przerobiony bombowiec Liberator z RAF Transport Command wystartował z Gibraltaru do Anglii. Na pokładzie był generał Władysław Sikorski, premier rządu londyńskiego Polski na uchodźstwie i Wódz Naczelny jej sił zbrojnych, powrocie z wizyty polskich wojsk na Bliskim Wschodzie. Po wycieczki Gibraltaru i uroczystości, generał Sikorski odchodzi do Londynu o 11:00. Po osiągnięciu zaledwie 100 metrów, samolot zaczął powoli nurkowania w morzu.Pilot przeżył tylko. Wszyscy inni zginęli lub zostali zmarłego o oddziaływaniu na 23:06. B-24C Liberator AL523.Brytyjska zapytanie uznaje katastrofie wypadek, śmierć generała Sikorskiego od dawna przedmiotem trwałego teorie spiskowe. Próbując dostać się do dołu tajemnicy niech rozwiązać raz na zawsze.

General Sikorski death on Sunday 4th July 1943
It was a sad day for many, when his plane crashed on his way back to England from Gilbratar. His funeral Service took place in Gilbratar.

On 4th July 1943
After tours of Gibraltar and festivities, General Sikorski departs for London at 11:00pm. After reaching only 100 feet, the plane began a slow dive into the sea. Only the pilot survived, all others died or were presumed dead on impact at 11:06pm.

B-24C Liberator AL523

Generał Sikorski śmierć w niedzielę 04 lipca 1943
To był smutny dzień dla wielu, gdy jego samolot rozbił się w drodze powrotnej do Anglii z Gilbratar. Jego pogrzeb odbył się w usługi Gilbratar.

W dniu 04 lipca 1943
  Po wycieczki Gibraltaru i uroczystości, generał Sikorski odchodzi do Londynu o 11:00. Po osiągnięciu zaledwie 100 metrów, samolot zaczął powoli nurkowania w morzu. Przeżył tylko pilot, wszyscy inni zginęli lub zostali zmarłego o oddziaływaniu na 23:06.

B-24C Liberator AL523

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_ORKAN_01a

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_04

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_16

 

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_05

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_11

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_12

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_07

 

 

GIL_UK_LONDON_150743_001

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_08

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_01

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_02

 

Thousands of Newarkers saw the procession headed by the exiled Polish government and Newark mayor, Councillor Cyril Parlby on 16th July 1943. After his body was exhumed on 13th September 1993, General Sikorski had his Polish flag draped across a fresh coffin and taken to Newark Parish Church of St Mary Magdalene overnight, guarded by members of the RAF Regiment with reversed arms. The next day had a farewell Mass before his return home to Poland. Mr Roger Parlby also went along on that plane to Poland.

WARSAW – Poland’s World War II leader-in-exile has been buried again with full military honors, after investigators completed an autopsy to determine if he was murdered. General Władysław Sikorski’s flag-draped coffin was re-interred inside Krakow’s main cathedral, alongside Poland’s ancient kings and other historical figures. 

Tysiące Newarkers zobaczył pochód na czele polskiego rządu na uchodźstwie i Newark burmistrz, radny Cyryl Parlby 16 lipca 1943. Po jego ciało zostało ekshumowane 13 września 1993 roku, generał Sikorski miał jego polski flag nanoszone całej świeże trumny i przewieziony do parafii w Newark Kościół św Marii Magdaleny z dnia na dzień, strzeżony przez członków RAF Regiment z odwróconych ramionach.Następnego dnia miał pożegnanie Mass przed powrocie do domu w Polsce. Roger Parlby także poszliśmy razem do tego samolotu do Polski.

WARSZAWA – Polski II wojna światowa liderem na uchodźstwie został ponownie pochowany z honorami wojskowymi, po zakończeniu sekcji zwłok badacze w celu ustalenia, czy został zamordowany. Flaga-drapowana trumna generała Władysława Sikorskiego został ponownie pochowany wewnątrz głównego katedry krakowskiej, obok starożytnych królów Polska i inne postacie historyczne.

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_03

GIL_UK_NEWARK_ANNIV_DEATH_SIK_08

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_18

GIL_SIKORSKI_ENT

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_17

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_21

 

 

SAM_0183

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_19

 

 

GIL_UK LONDON_ENTERR SIKORSKI_25GIL_UK_NEWARK_01

GIL_UK_NEWARK_ND_01

 

General Sikorski was buried in Newark Cemetery in England on 16th July 1943. His grave became a shrine to free Poles throughout the world their view was that the General’s remains should never be returned to Poland while the country was under foreign domination. It was therefore not until the fall of the Berlin Wall and the liberation of Eastern Europe from Soviet domination.

Memorial At Newark Cemetery Newark-On-Trent, Nottinghamshire

Inscription

(ON PLINTH) ZA WOLNOSC – FOR FREEDOM 1940 – 1945/

(On Front Of Cross) To The Memory Of Fallen Polish Airmen, I Have Fought A Good

Fight, I Have Finished My Course, I Have Kept The Faith Physical Description

These Very Tall Latin Cross, are Decorated With 12 Cross And Polish Eagle Devices

On The Front Face

On Two Stage Plinth

 

Generał Sikorski został pochowany na cmentarzu w Newark w Anglii 16 lipca 1943. Jego grób stał się sanktuarium wolnych Polaków na całym świecie, ich zdaniem było to, że szczątki generała nigdy nie powinny być zwrócone do kraju, gdy kraj był pod panowaniem obcych. W związku z tym nie było aż do upadku muru berlińskiego i wyzwolenie Europy Wschodniej spod radzieckiej dominacji.

Pomnik Na cmentarzu w Newark Newark-on-Trent, Nottinghamshire

napis

(ON cokół) ZA WOLNOŚĆ – DLA WOLNOŚCI 1940/45 /

(Na Przodu Krzyża) pamięci Poległych Lotników Polskich, walczyłem Dobry

Walka, I bieg ukończyłem, mam wiarę zachowałem Opis fizyczny

Są Bardzo wysoki krzyża łacińskiego, zdobią 12 Krzyża i polskiego orła Urządzeń

Na przedniej ścianie

Na dwustopniowy Plinth

 

 

GIL_UK_NEWARK_ANNIV_DEATH_SIK_01

 

 

 • Newark Cemetery General Sikorski remains were removed on 13th Sept 1993General Wladyslaw Sikorski was buried in Newark Cemetery from 16th July 1943 until he was exhumed on 13th September 1993. The General was taken over night before Mass the next day at St. Mary Magdalene (Newark parish church) a Catholic service (Mass) was held the next day. On 14th September 1993 remains re-turn home to Poland after 50 years resting in Newark Cemetery.During the Second World War there were a number of R.A.F. stations within a few miles of Newark, from many of which operated squadrons of the Polish Air Force. A special plot was set aside in Newark Cemetery for R.A.F. burials and this is now the war graves plot, where all but ten of the 90 Commonwealth and all of the 397 Polish burials were made. The cemetery also contains 49 scattered burials of the First World War.A memorial cross to the Polish airmen buried here was erected in the plot and was unveiled in 1941 by President Raczkiewicz, ex-President of the Polish Republic and head of the war time Polish Government in London, supported by General Sikorski, Commander-in-Chief of the Polish Forces and war time Polish Prime Minister. When both men subsequently died, General Sikorski on 4th July 1943 and President Raczkiewicz in 1947, they were buried at the foot of the Polish Memorial.

Newark Cmentarz Sikorski pozostaje zostały usunięte na 13 września 1993

 •   General Władysław Sikorski został pochowany na cmentarzu w Newark Między 16 lipca 1943 roku do roku zostało ekshumowane 13 września 1993 roku Walne przejął nocy Mszy następnego dnia o Marii Magdaleny (Newark) parafia kościoła katolickiego (usługi) odbyło Massnastępnego dnia. W dniu 14 września 1993 pozostaje ponowne kolej do Polski po 50 latach odpoczynku w Newark cmentarzu.  W czasie II wojny światowej było wiele RAF stacje w ciągu kilku kilometrów od Newark, z których wiele działa eskadry lotnictwa polskiego.Specjalne działki przeznaczono na cmentarzu w Newark RAF Pogrzeby i teraz jest to wojna, gdzie groby działkę niemal dziesięciu z 90 Rzeczypospolitej i wszystkich 397 polskich pochówków dokonano.Cmentarz zawiera również 49 rozproszone pochówki wojny światowej.Pomnik krzyż do lotników polskich pochowanych tutaj został wzniesiony w spisku i został odsłonięty w 1941 roku przez prezydenta Raczkiewicza, byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szefa polskiego rządu w czasie wojny w Londynie, wspierany przez generała Sikorskiego, komandor-in-szef Wojsk polskich i czasu wojny polskiego premiera. Gdy obaj mężczyźni następnie zmarło, Sikorskiego 4 lipca 1943 do prezydenta Raczkiewicza w 1947 roku, zostali pochowani na piechotę polskiej Memoriału.

 • SAM_0328

 • General Sikorski was Buried for 50 years at Newark Cemetery from 16th July 1943 until being exhumed on 13th September 1993. His coffin was taken over night to Newark Parish Church of St. Mary Magdalene.

 • Generał Sikorski został pochowany na 50 lat na cmentarzu w Newark z 16 lipca 1943, do czasu ekshumowane 13 września 1993. Jego trumna została podjęta na noc do Newark Kościół parafialny św Marii Magdaleny.

 • Laurencegoff

  General Sikorski’s coffin were exhumed on 13th September 1993 and taken over night to Newark Parish Church of St Mary Magdalene. The next day a Mass was say before returning home to Poland on 14th September 1993. You can still view a memorial to him at Newark.

 • Trumna generała Sikorskiego ekshumowano 13 września 1993 roku i przejęła nocy do Newark Kościół parafialny św Marii Magdaleny.Następnego dnia Msza powiedzieć, przed powrotem do domu do Polski w dniu 14 września 1993 r Nadal można zobaczyć pomnik mu w Newark.

Laurencegoff

Lieutenant Jozef Ponikiewski Naval A.D.C. Major General Tadeusz Klimecki Chief of the Polish General Staff

4.Colonel Andrzej Marecki Chief of Operations Staff

– Polish officers’ bodies were exhumed

Thursday Dec 02, 2010

The bodies of three Polish Army officers who died in the plane crash that killed their country’s wartime leader, General Wladyslaw Sikorski, are to be exhumed from Newark Cemetery. Ministry of Defence (MoD) has approved exhumation of three Polish officers remains that were killed with General Sikorski on 4th July 1941. All three were buried next to each other in Newark Cemetery, and will return home to Poland with full military honours and for a post mortem. It was decide to bring back the remains of Colonel Andrzej Marecki Chief of operation Staff, Major General Tadeusz Klimecki Chief of the Polish General Staff and Lieutenant Jozef Ponikiewski Naval ADC.

On July 4, 1943, a converted Liberator bomber from RAF Transport Command took off from Gibraltar for England. On board was General Wladyslaw Sikorski, Prime Minister of Poland’s London-based government in exile and Commander-in-Chief of her armed forces, returning from visiting Polish troops in the Middle East. After tours of Gibraltar and festivities, General Sikorski departs for London at 11:00pm. After reaching only 100 feet, the plane began a slow dive into the sea. Only the pilot survived. All others died or were presumed dead on impact at 11:06pm. B-24C Liberator AL523. A British inquiry deemed the crash an accident, General Sikorski’s death has long been the subject of enduring conspiracy theories. In an attempt to get to the bottom of the mystery, let’s solve this once and for all.

Porucznik Józef Ponikiewski Naval A.D.C. Generał Tadeusz Klimecki Szef Sztabu Generalnego

4.Colonel szef Andrzej Marecki Sztabu Operacji

– Organów polskich oficerów zostały ekshumowane

Czwartek 02 grudnia 2010

Ciała trzech oficerów Wojska Polskiego, którzy zginęli w katastrofie lotniczej, w której zginął wojenne przywódcy ich kraju, generała Władysława Sikorskiego, będą ekshumowane z cmentarza w Newark. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) zatwierdziła ekshumacji szczątków trzech polskich oficerów zamordowanych w które zostały generała Sikorskiego 4 lipca 1941. Wszyscy trzej zostali pochowani obok siebie na cmentarzu w Newark, i wróci do Polski z pełnymi honorami wojskowymi oraz post mortem. To było podjąć decyzję, aby przywrócić szczątki płk Andrzej Marecki Szefa Sztabu, Główne działania generała Tadeusza Klimecki szefa Sztabu Generalnego i porucznik polsko Józef Ponikiewski Naval ADC.

W dniu 4 lipca 1943 roku, przerobiony bombowiec Liberator z RAF Transport Command wystartował z Gibraltaru do Anglii. Na pokładzie był generał Władysław Sikorski, premier rządu londyńskiego Polski na uchodźstwie i Wódz Naczelny jej sił zbrojnych, powrocie z wizyty polskich wojsk na Bliskim Wschodzie. Po wycieczki Gibraltaru i uroczystości, generał Sikorski odchodzi do Londynu o 11:00. Po osiągnięciu zaledwie 100 metrów, samolot zaczął powoli nurkowania w morzu.Pilot przeżył tylko. Wszyscy inni zginęli lub zostali zmarłego o oddziaływaniu na 23:06. B-24C Liberator AL523.Brytyjska zapytanie uznaje katastrofie wypadek, śmierć generała Sikorskiego od dawna przedmiotem trwałego teorie spiskowe. Próbując dostać się do dołu tajemnicy niech rozwiązać raz na zawsze.

Laurencegoff

Major General Tadeusz Klimecki and Colonel Andrzej Marecki were originally buried in the Polish Airmen’s Cemetery in Newark, England. Their remains were brought .

Generał Tadeusz Klimecki i płk Andrzej Marecki pierwotnie pochowany na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark, w Anglii. Ich szczątki zostały sprowadzone.

Laurencegoff

Colonel Andrzej Marecki Chief of Operations Staff

Płk Andrzej Marecki Szef Sztabu Operacji

Laurencegoff

Lieutenant Jozef Ponikiewski Naval A.D.C.

Porucznik Józef Ponikiewski Naval A.D.C.

 

SAM_0461

Laurencegoff

The Consul General of the Republic of Poland Lukasz Lutostanski

Konsul Generalny RP Łukasz Lutostański

SAM_0466

Father Michael O’Donoghue from Holy Trinity RC Church Newark.  A service of remembrance was held in Newark Cemetery today to mark the 70th anniversary of the death of Polish wartime leader General Wladyslaw Sikorski.

Ojciec Michael O’Donoghue od Trójcy RC Church Newark.Obsługa pamięci odbyła się w Newark Cmentarzu dziś okazji 70. rocznicy śmierci polskiego lidera wojenne Walnym Władysława Sikorskiego.

 

SAM_0463

Laurencegoff

General Wladyslaw Sikorski Service Of Remembrance

Ceremony at Newark Cemetery

 Marking the 70th anniversary of his death

Remembrance for Poland’s War hero

We Can’t Forget Him

 Father Krzysztof Kawczynski from the Polish Church, Nottingham and Father Michael O’Donoghue from Holy Trinity RC Church Newark. A service of remembrance was held in Newark Cemetery to mark the 70th anniversary of the death of Polish wartime leader.

Władysław Sikorski ogólne Serwis Pamięci

Uroczystość na cmentarzu w Newark

  Oznakowanie 70. rocznicę jego śmierci

Pamięć dla Polski wojny bohatera

Nie możemy o nim zapomnieć

  Ojciec Krzysztof Kawczyński z polskiego Kościoła, Nottingham i księdza Michaela O’Donoghue od Trójcy RC Church Newark.Obsługa pamięci odbyła się w Newark cmentarzu z okazji 70. rocznicy śmierci lidera polskiej wojennej.


 

SAM_7139

 

 

 • Visiting General Sikorski Exhibition at Chapel Interpretation Centre at Newark Cemetery 

 • Lukasz Lutostański Polish Consul General in Manchester and  Father Krzysztof Kawczynski from the Polish Church, Nottingham

 • Zwiedzając wystawę generała Sikorskiego w Chapel Centrum Interpretacji na cmentarzu w NewarkŁukasz Lutostański polski konsul generalny w Manchesterze i Ojciec Krzysztof Kawczyński z polskiego Kościoła, Nottingham

SAM_7168
600 Candles on each graves were lit at the Commonwealth and Polish War Graves plus 6 from Ransome and Marles who graves were nearby.

All Souls’ Day is held on the 4th Sunday in October each year 

We will Remember All Souls’ Day At Newark Cemetery. Sunday 25th October 2015, leaving from the Main Gate on London Road, Newark Notts NG241SQ at 3pm

More than 600 candles were placed by the graves of fallen Polish and Commonwealth Servicemen at the annual All Souls’ Day ceremony of Homage and Remembrance at Newark Cemetery on Sunday. It was the first time candles had been lit in front of so many gravestones of second world war victims at the Commonwealth War Graves section of the cemetery.

They are often placed on individual graves of the 400 Polish airmen and paratroopers. This year, candles were also placed by the headstones of 90 soldiers from Commonwealth nations, who died as a result of the conflict.

Candles were placed, too, on the headstones of some of the 41 civilians who died in the Luftwaffe bombing raid on the Ransome and Marles ball-bearing factory in Newark 1941, as well as at the graves of first world war casualties.

The service, organised by Newark Town Council on behalf of the Polish Air Force Association, is based around the memorial cross dedicated to Polish airmen. It was installed in 1941 at the former grave of Polish wartime leader General Wladyslaw Sikorski.

He was buried in Newark following his death in a plane crash off Gibraltar in 1943. General Sikorski’s body was repatriated to his homeland in 1993.

A procession of guests carrying standards marched from the cemetery gates at London Road on Sunday to the war graves for a service led by Mr Simon Elmer, of the Polish Air Force Memorial Committee.

The ceremony included speeches by the chairman of the Polish Air Force Memorial Committee, Mr Richard Kornicki, and the Mayor of Newark Many that rest here will have known extreme heartache before their deaths. It’s fitting they should have a peaceful resting place.

“The candles signify that our prayers are with them all.”

Father Krzysztof Kawczynski said prayers for fallen airmen and paratroopers before the roll of honour was read. The Last Post was played ahead of a one-minute’s silence.

Wreaths were laid at General Sikorski’s former grave.

Among dignitaries at the ceremony were representatives of the Polish ambassador and Polish Consular Services, and the chairman of Newark and Sherwood District Council.
http://newarkadvertiser.co.uk/articles/news/All-Souls-Day-Hundreds-of-candles-lit-in-me

600 Świece na każdy grobach paliły się na Commonwealth War Graves i polskiej oraz 6 z Ransome’a i Marles którzy groby były w pobliżu. Zrobiliśmy Pamiętaj Zaduszki na cmentarzu w Newark At.

Ponad 600 świece zostały umieszczone przez grobach poległych żołnierzy polskich i Wspólnoty na roczne Dzień Zaduszny ceremonii Hołdu i Pamięci na cmentarzu w Newark w niedzielę. To był pierwszy raz, świece były oświetlone przed tak wielu nagrobkach sekund ofiar I wojny światowej w Commonwealth War Graves sekcji części cmentarza.

Często są one umieszczone na poszczególnych grobach lotników i 400 polskich spadochroniarzy. W tym roku, świece również umieszczony przez nagrobków z 90 żołnierzy z krajów Wspólnoty Brytyjskiej, którzy zginęli w wyniku konfliktu.

Świece umieszczano także na nagrobkach niektórych z 41 cywilów, którzy zginęli w zamachu bombowego nalotu Luftwaffe na fabryki łożysk kulkowych Ransome i Marles w Newark 1941, a także na grobach ofiar wojennych pierwszych światowych.

Usługa, zorganizowane przez Radę Miejską w Newark w imieniu Polskiego Związku Sił Powietrznych, opiera się na krzyż pomnika lotników polskich poświęconym. Został on zainstalowany w 1941 roku w dawnym grobie polskiego lidera wojenne Walnym Władysława Sikorskiego.

Został pochowany w Newark po jego śmierci w katastrofie lotniczej w Gibraltarze, poza ciałem 1943. generała Sikorskiego został wydalony do ojczyzny w 1993 roku.

Procesja gości posiadających standardy maszerowali od bramy cmentarza przy London Road w niedzielę do grobów wojennych za usługę, której przewodniczył Simon Elmer, z Memorial Komitetu Polskich Sił Powietrznych.

Uroczystość włączone przemówienia przewodniczącego Polskiego Komitetu Pamięci Sił Powietrznych, Richarda Kornicki i burmistrza Newark wiele, że reszta tutaj będzie wiedział ekstremalnych ból serca przed śmiercią. To montażu powinny mieć spokojne miejsce do odpoczynku.

“Świece oznacza, że nasze modlitwy są z nimi wszystkimi.”

Ojciec Krzysztof Kawczyński powiedział lotników modlitwy za poległych i spadochroniarzy przed rolki cześć została odczytana.Ostatni post przed grał w jedną minutą ciszy.

Wieńce na grobie byłego generała Sikorskiego.

Wśród dygnitarzy na uroczystości byli przedstawiciele polskiego ambasadora i polskiego konsularne i przewodniczącego Newark i Sherwood Rady Powiatu.
http://newarkadvertiser.co.uk/articles/news/All-Souls-Day-Hundreds-of-candles-lit-in-me 

 

Former Deputy Poland Consulate General Grzegorz Dyk and Newark Town Council Former Deputy Mayor Councillor Irene Brown

Chapel Interpretation Centre Newark Cemetery, Newark Family History Day and exhibition  

Officially open by Newark Town Council Deputy Mayor Councillor Irene Brown, she has since been elected Town Mayor on Sunday 13th may 2012. Deputy Mayor Councillor Irene Brown also attending  Deputy Poland Consulate General Grzegorz Dyk.

 

 

 

SAM_0489

 

The Air Bridge Monument in Newark remembers the aircrew who died during world war two, supporting the popular uprising in Warsaw of 1944. The uprising badly needed the support of the allies to provide food and munitions to the Polish Partisans, resulting in the Polish

SAM_0523

Laurencegoff

British Commonwealth and Polish war Grave during the wars from 1939-1947 at Newark Cemetery Nottinghamshire

Many links were bonded during Britain’s darkest hour. When Poland was invaded by Germany Polish pilots came to the UK and formed fighter squadrons that would operate during the Battle of Britain. RAF Winthorpe near Newark was established in 1940. It was a satellite station for RAF Swinderby over the border in Lincolnshire. Two Polish air squadrons, 300 and 301, were based at Winthorpe, near Newark, Nottinghamshire.

 

The joy of seeing the flypast at Newark Cemetery of a Dakota from the Battle of Britain Memorial Flight during an annual Ceremony to commemorate the 1944 Warsaw Uprising.

Held on the 4th Sunday in September each year 

”tremendously important”

2pm Procession to the Air Bridge Memorial

 up the Main Drive at Newark Cemetery

The Polish Air Bridge Monument in Newark

The Polish Government in London appealing to Churchill for assistance

 After many discussions with the Allied Command and no help from Russia (they refused to grant permission for allied aircraft to land there) Churchill was told that an airlift of 2000 miles there and back would have no hope of success – the loss of aircraft flying over occupied territory would be to large. Although Churchill agreed, he nevertheless ordered the operation to be proceeded. The task was allocated to 205 group, of which RAF Squadrons 148 and 178, SAAF 31 and 34 squadrons and Polish Special Services Flight 1586 were part. The losses were horrendous, for every ton of supplies delivered and recovered by the Polish insurgents one aircraft was lost (39 four-engine bombers total). The operation was called “Warsaw Concerto”.

 

 

 

The annual Air Bridge Commemoration Service at Newark Cemetery is to be held on 4th Sunday September 27th 2015 at 2pm from the Main Gate on London Road, Newark-on-Trent, Notts 

The service is held in remembrance of the casualties stemming from the 1944 Warsaw Uprising, resulting in the Polish Government in exile in London appealing to Winston Churchill for assistance. Help came when the Allies decided to fly in food and munitions to the Polish Partisans or Home Army, but the help was delivered at enormous cost, hence the commemorations which continue to this day.

After many discussions with the Allied Command and getting no help from Russia, who refused even to grant permission for Allied aircraft to land in Russia, Churchill ordered relief to be flown to Warsaw from Italy.

He was told by General Durrant that an airlift of 2000 miles there and back would have no hope of success, in that the loss of aircraft flying over occupied territory would be tremendous. Although Churchill agreed with him, he nevertheless ordered the operation to proceed. The operation was called “Warsaw Concerto”.

The task was allocated to 205 group, of which RAF

Squadrons 148 and 178, SAAF 31 and 34 squadrons and Polish Special Services Flight 1586 were part. The losses were horrendous: for every ton of supplies delivered and recovered by the Polish insurgents one aircraft was lost (39 four-engine bombers in total).

 

Laurencegoff

The Air Bridge Commemoration Service follows the 75th Battle of Britain Memorial Ceremony to be held on Sunday 6th September 2015 at the War Memorial outside Newark Parish Church at 10.55am, followed by the Battle of Britain Memorial Service inside Church just after 11am.

The annual Air Bridge Commemoration Service at Newark Cemetery is to be held on 4th Sunday September 27th 2015 at 2pm from the Main Gate on London Road, Newark-on-Trent, Notts

The service is held in remembrance of the casualties stemming from the 1944 Warsaw Uprising, resulting in the Polish Government in exile in London appealing to Winston Churchill for assistance. Help came when the Allies decided to fly in food and munitions to the Polish Partisans or Home Army, but the help was delivered at enormous cost, hence the commemorations which continue to this day.

After many discussions with the Allied Command and getting no help from Russia, who refused even to grant permission for Allied aircraft to land in Russia, Churchill ordered relief to be flown to Warsaw from Italy.

He was told by General Durrant that an airlift of 2000 miles there and back would have no hope of success, in that the loss of aircraft flying over occupied territory would be tremendous. Although Churchill agreed with him, he nevertheless ordered the operation to proceed. The operation was called “Warsaw Concerto”.

The task was allocated to 205 group, of which RAF

Squadrons 148 and 178, SAAF 31 and 34 squadrons and Polish Special Services Flight 1586 were part. The losses were horrendous: for every ton of supplies delivered and recovered by the Polish insurgents one aircraft was lost (39 four-engine bombers in total).

The Air Bridge Commemoration Service follows the 72nd Battle of Britain Memorial Ceremony to be held on Sunday 9th September 2012 at the War Memorial outside Newark Parish Church at 10.55am, followed by the Battle of Britain Memorial Service inside Church just after 11am.

This annual service commemorates the remarkable victory, and loss of life, by Royal Air Force pilots and aircrew during the Battle of Britain in 1940 and is an occasion to mark the nation’s gratitude for the service and sacrifice of those who took part in this critical phase of World War Two.

The Battle of Britain was the first major campaign to be fought entirely in the skies. When the Battle of Britain was over, 544 Allied pilots and aircrew were dead. The conflict also brought together a truly multinational force comprising 574 British, 139 Poles, 98 New Zealanders, 86 Canadians, 84 Czechoslovakians, 29 Belgians, 21 Australians, 20 South Africans, 13 French, 10 Irish plus others from the USA, Jamaica, Palestine and Southern Rhodesia.

Giant flag

SAM_6306

Laurencegoff

This annual service commemorates the remarkable victory, and loss of life, by Royal Air Force pilots and aircrew during the Battle of Britain in 1940 and is an occasion to mark the nation’s gratitude for the service and sacrifice of those who took part in this critical phase of World War Two.

 Laurencegoff

75th Battle of Britain Memorial Commemoration

Ceremony to be held on Sunday 6th September 2015 at the War Memorial outside Newark Parish Church at 10.55am, followed by the Battle of Britain Memorial Service inside Church just after 11am.

 The Battle of Britain was the first major campaign to be fought entirely in the skies. When the Battle of Britain was over, 544 Allied pilots and aircrew were dead. The conflict also brought together a truly multinational force comprising 574 British, 139 Poles, 98 New Zealanders, 86 Canadians, 84 Czechoslovakians, 29 Belgians, 21 Australians, 20 South Africans, 13 French, 10 Irish plus others from the USA, Jamaica, Palestine and Southern Rhodesia.

SAM_0486

Laurencegoff

National Polish flag flying outside Newark Town Hall 

The Republic of Poland

Laurencegoff

Polish President Wladyslaw Raczkiewicz Grave in Newark Cemetery, Newark-On-Trent, Nottinghamshire

Laurencegoff

Stanislaw Ostrowski Who is buried at Newark was the President of the Polish Government in exile and one of many distinguished Poles who stood shoulder to shoulder with the Allies in the Second world war. Exiled from his native city of Lwow, where he was previously Mayor at the time of the invasion, he came to the UK and worked alongside many polish nationaLs exiled here to keep hopes alive for Poland.He was a medical man who vaLued education. His service to his country included his involvement with Posk – the cultural home in West London for exiled Poles. Historians far more authorative than me can give you the histoiry. Fittingly his burial place is Newark Cemetry alongside fallen comrades who served in the Polish Air Force. Given the annual commemoration on All Souls Day in the cemetry and the importance of remembering all who fought for our freedom today.

 Joan Walley MP Polish President Stanislaw Ostrowski, died age 90 in 1982 buried at Newark Cemetery

 Nottinghamshire Za wolnosc nasza i wasza / For our

 

SAM_0446

Laurencegoff

 

SAM_0480

 

Laurencegoff

A service of remembrance was held in Newark Cemetery Thursday 4th July 2013 to mark

the 70th anniversary of the death of Polish wartime leader General Wladyslaw Sikorski

SONY DSC

Zuzanna Sawicka
Camp Leader of Kolonia “Pod Polskim Debem” 2014, Fenton

SONY DSC

Friends of Newark Cemetery personal website with the support of Laurence Goff has put together, it does not represent the views of Newark Town Council. Its dedicated to the thousands of people since 1856 as a means of further promoting Newark cemetery, and encouraging interested people to join the tribute.

If You Become A Volunteer at Newark Cemetery

Perhaps the biggest difference that you will make is in you. Volunteering is a life-changing experience. It will provide you with a new outlook and lease on life. You will understand better than most people how you fit into the family history of who is buried in Newark Cemetery since 1856. Make no mistake about it, this is an experience that you won’t want to miss.

“I had the most unbelievable experience for the last nine years. It not hard work but hugely rewarding for me. I met so many great people and learnt so much about the Cemetery environment. An experience I will never forget and recommend to everyone.”

Friends of Newark Cemetery public meeting We would welcome you . This will be held on Wednesday 15th April 2015, 2pm at Town Hall Newark in the Pickin room.

My Website principles are that I strive to be accurate. I promptly correct any inaccuracy or error with a visible edit and update. I attribute and link to sources on the web wherever possible. My direct contact details are displayed on every page of the site. I do not receive payment or services for any reviews or editorial. And this is a personal website for Friends of Newark Cemetery by Laurence Goff. The views expressed are solely my own, and It do not reflect the views of Newark Town Council.

More info can be found on our website.

http://www.friendsofnewarkcemeteryuk.weebly.com/ http://www.facebook.com/laurencegoffnewark laurencegoff4newark@yahoo.co.uk frindsofnewarkcemetery@yahoo.co.uk http://www.newarkcemeteryuk.wordpress.com/

100_3713100_3713

16 thoughts on “General Wladyslaw Sikorski Our remembrance for Poland’s War hero, Lest We Forget 4th July 1943 marking the anniversary of his death

 1. Pingback: Newark Cemetery Nottinghamshire since 1856 « Newark-On-Trent Cemetery UK

 2. Pingback: Ransome and Marles will be remembered with a permanent Memorial, let’s have it at Newark Cemetery « Newark-On-Trent Cemetery UK

 3. Pingback: Remember those who have given up their lives for Freedom « Newark-On-Trent Cemetery UK

 4. Pingback: We Remember Them not just on Remembrance Day at Newark Cemetery, Nottinghamshire « Newark-On-Trent Cemetery UK

 5. Pingback: Remember those who have given up their lives for Freedom « Newark-On-Trent Cemetery UK

 6. Hello. I have been contacted by some polish friends who reside in the Lincoln Area who are interested in visiting the Polish Cemetery. There appears to be an Air Bridge Assn. Service on the 26.9.2010. Is there a date for each year for a service to commerate the Polish Airmen who died in the war? There is a brief mention of “the last Sunday” in October but I cannot trace any further information. Any help you can give would be appreciated. Bernard Hoult

 7. Pingback: Newark, Nottinghamshire England is going back in time over the years since 1856 « Newark-On-Trent Cemetery UK

 8. Pingback: General Sikorski was Laid to Rest in Newark Cemetery From 1943-1993 « Newark-On-Trent Cemetery UK

 9. Malo znanym jest fakt, ze NASZEGO WODZA I PRAWDZIWEGO PATRIOTE/POLAKA ZABILI ANGLICY NA POLECENIE Churchilla. Churchill podiol bardzo duzo zobowiazan w stosunku do Sikorskiego i Polski z ktorych nie planowal sie wywiazac.
  Dlatego na polecenie Churchilla/Aniglikow CZESKI PILOT PO PROSTU WYSKOCZY; Z SAMOLOTU POZOSTAWIAJAC WSZYSTKICH NA POLLADZIE ZDANYCH NA SMIERC.Sikorskiego Churchill/ Anglicy mosieli zabic tez dlatego, ze Sikorski ZAWSZE MIAL LANCUCHEM PRZYPIETA DO REKI TECZKE Z DOKUMENTAMI (ZOBOWIAZANIAMI)Churchilla/Aniglikow w stosunku do Sikorskiego / Polski. Churchill/Aniglicy sa najwiekrzymi lajdakami/ zdrajcami/ mordercani Narodu Polskiego. to przez Churchilla/Aniglikow i Roswelta Polska zostala oddana Bolszewikom.
  TO JEST PRZYCZYNA DLACZEGO AKTA DOCHODZENIA SMIERCI SIKORSKIEGO PO TAK WIELU LATACH NIE ZOSTALY ODTAJNIONE PRZEZ ANGLIKOW A WRECZ PRZECIWNIE, ZOSTALY OBKETE TAJEMNICA NA NASTEPNE 50 LAT.
  Polska/Polacy powinni byc swiadomymi tego faktu!

 10. Churchill/English killed Sikorski because of Churchill’s/English’s commitments to Sikorski /Poland which they did not want to honor.
  Skiorski always did have a suitcase with all important documents chained to his hand.
  Churchill/English GOT CZEHISH PILOT TO JUMP OF THE PLAIN AND KILL ALL ON THE BOARD.
  That is the reason why all investigation to the death of Sikorski after so many years English keep under CONFIDENTIALITY FOR ANOTHER 50 YEARS.ALL SHOULD KNOW THAT Churchill AND US President – Roosevelt SOLD POLAND TO BOLSHEVICS!

 11. Pingback: Remember those who have given up their lives for Freedom « Newark-On-Trent Cemetery UK

 12. Pingback: Ransome and Marles will be Remembered with a Permanent Memorial in Newark-On-Trent « Newark-On-Trent Cemetery, Nottinghamshire UK

 13. Pingback: We Remember Them not just on Remembrance Day at Newark Cemetery, Nottinghamshire « Newark-On-Trent Cemetery, Nottinghamshire UK

 14. Pingback: Lasting Tribute to British Commonwealth, Polish Airmen and Workers of Ransome and Marles bombing « Newark-On-Trent Cemetery, Nottinghamshire UK

 15. They this was a great website and showed the greatness that us Poles achieved. Believe it or not, but the Nazi’s are supposedly coming back to Germany! Did you know that 10% of Germans have Nazi beliefs! That’s a lot of people there’s i think 30,000+ nazi’s in the US and that’s like 0.1% Cool website though nice info.
  Thnx bye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s